[ English ]
 
 
*כתובת דוא"ל:
 
 
מדינה:
 
 
  
 
1. העיר ירושלים, בירת הנצח של העם היהודי, מהווה עבור מאמינים מרחבי העולם מרכז רוחני וקדוש.
 
2. "מצעד הגאווה" המתוכנן בעיר ירושלים, ביטוי מפורש ובוטה של מיניות, מהווה פגיעה חמורה באופייה המקודש של העיר.
 
3. קיום המצעד יגרום לפגיעה ברגשותיהם של מיליונים: יהודים נוצרים ומוסלמים תוך ניצול לרעה של ערכי הדמוקרטיה.
 
4. אני דורש מממשלת ישראל ומכל מי שהכוח בידו, להשפיע למען ביטול המצעד ולהתייצב למען שמירה על כבודה של ירושלים.
העצומה תשלח ל:
© 2024, RespectJerusalem.com